Clubreglement

Algemeen

 1. Ieder lid van de Merchtem Eagles dient zich te houden aan onderstaand
  reglement.
 2. Als leden van een sportclub gedragen wij ons in alle omstandigheden
  sportief en beleefd tegenover ploeggenoten, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en supporters.
 3. De leden dienen steeds materiaal en accommodaties, die hen door de club
  of door derden ter beschikking wordt gesteld, met zorg te behandelen.
  Eventuele schade zal door de club steeds op het lid, dat hiervoor verantwoordelijk is, worden verhaald. Indien het niet duidelijk is wie een bepaalde schade veroorzaakte, kan gans de groep die op dat moment aanwezig was aansprakelijk gesteld worden.
  Alle geldboetes die door de VBL, een andere club of een andere organisatie aan de club worden opgelegd, zullen door de betrokken leden aan de club worden terugbetaald. Indien de geldboete aan een groep leden wordt opgelegd, zal de geldboete over gans de groep worden verdeeld.
 4. De spelers en hun begeleiders zullen er steeds voor zorgen dat de sportzalen en kleedkamers net achtergelaten worden.
 5. De spelers dienen altijd de aanwijzingen van trainers of begeleiders strikt op te volgen.
 6. Een speler mag tijdens een training of wedstrijd de zaal niet verlaten zonder toelating van de trainer.
 7. Een speler die omwille van een kwetsuur of eender welke andere rede niet meer kan deelnemen aan de training blijft in de zaal tot het voorziene einduur van de training. Hierop kan de trainer een uitzondering toestaan indien de ernst van de kwetsuur dit noodzakelijk maakt.
 8. Het kan niet getolereerd worden dat een speler tijdens een training of wedstrijd openlijk zijn onvrede uit met een beslissing van de trainer of de prestaties van een medespeler.
 9. Eventuele meningsverschillen dienen na de training of wedstrijd uitgepraat te worden of aan het bestuur gemeld dat in dergelijke gevallen bemiddelend dient op te treden.
 10. Spelers die om welke reden dan ook niet kunnen aanwezig zijn op trainingen of wedstrijden dienen hun trainer hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen.
 11. De trainer beslist autonoom welke spelers er geselecteerd worden om aan een wedstrijd deel te nemen.
 12. De trainer dient erop toe te zien dat elke speler die op de bank zit een redelijk aantal minuten kan spelen. Het niet uitvoeren van de opdrachten die de speler van de trainer gekregen heeft of een totaal gebrek aan inzet kunnen redenen zijn om hierop een uitzondering te maken.
 13. Spelers die op de bank zitten, volgen aandachtig het verloop van de wedstrijd en onthouden zich van elke commentaar aangaande de prestatie van hun ploeggenoten.
 14. Iedereen dient ervoor te zorgen dat hij ten laatste een half uur voor het begin van een thuiswedstrijd of vijf minuten voor het afgesproken vertrekuur naar een uitwedstrijd aanwezig is.
 15. Alle clubleden zijn verplicht om mee te werken aan de extrasportieve activiteiten die door de club georganiseerd worden indien zij daar door het bestuur toe verzocht worden.

Sancties

 1. De trainers en begeleiders dienen erop toe te zien dat het clubreglement
  door alle spelers wordt nageleefd.
 2. Een trainer kan steeds de nodige maatregelen nemen om de trainingen en wedstrijden ordelijk te laten verlopen. Indien nodig kan hij een speler verbieden
  om nog verder aan de training of wedstrijd deel te nemen.
 3. Indien een speler regelmatig de trainingen stoort, dient de trainer de jeugdcoordinator en het clubbestuur hiervan op de hoogte te brengen.
  De trainer kan, indien nodig, ook de ouders op de hoogte brengen.
 4. Bestuur, jeugdcordinator en trainer kunnen dan in samenspraak een van de volgende sancties opleggen: een mondelinge of schriftelijke verwittiging, een schorsing of uitsluiting uit de club.

  Deze beslissingen zullen steeds aan de ouders meegedeeld worden.

 5. Indien er een dringende beslissing noodzakelijk blijkt, kunnen drie van de vier tekenende leden een voorlopige sanctie opleggen. Deze dient dan later door het bestuur in samenspraak met trainer en jeugdcordinator bevestigd of aangepast te worden.
 6. Clubleden die tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter worden uitgesloten wegens onsportief gedrag (uitsluiting) zullen met onmiddellijke ingang door de club geschorst worden tot de behandeling van hun dossier door de Rechterlijke Raad van de V.B.L.
 7. Het niet op de afgesproken datum in orde zijn met administratieve zaken zoals het binnenbrengen van een doktersattest, het betalen van het lidgeld heeft automatisch een schorsing tot gevolg tot de speler uit eigen beweging deze zaken in orde gebracht heeft.

Beroep

Men kan steeds beroep aantekenen tegen een sanctie door een gefundeerd
schrijven te richten aan de voorzitter van de club.

Deze kan dan zonder raadpleging van anderen beslissen of de sanctie al dan niet opgeschort wordt tot de volgende bestuursvergadering waar er opnieuw een evaluatie van de feiten zal gemaakt worden.

 

Ontslag nemen uit de club

Ieder lid kan ontslag nemen uit de club door dit schriftelijk mee te delen aan het secretariaat tussen 15 april en 15 mei.

Voor mutaties naar andere clubs dienen de betreffende regels van de V.B.L. gevolgd te worden.

Copyright Merchtem Eagles